ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  กระดานเสวนา
O9 Social Network
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
  Fb อบต.นาท่ามเหนือ
  การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือสำหรับประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานทางการเงิน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลสถานะการคลัง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
  นโยบายไม่รับของขวัญ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน