กิจกรรม : กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zeroรายละเอียด :
    

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยนายณัฐภัทร รักงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ของอบต.นาท่ามเหนือ และอ่านประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบต.นาท่ามเหนือ ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรรวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โดยมีนายณัฐภัทร รักงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศเจตนารมณ์ฯ www.nathamnuae.go.th/news/doc_download/a_170422_192738.pdf

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565    อ่าน 91 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**